Shtein, E. Vladimir Nabokov: Shakhmatno-poeticheskie kollizii tvorchestva. 1987