Davydov, Sergei. The Gift: Nabokov's Aesthetic Exorcism of Chernyshevskii. 1985