Isahaya, Yuichi. Bomei to bungaku--Daiichiji Rosia bomeibungaku o megutte. 1995