Levina, M. V. Otkloneniia ot normy tekstovosti v proze V. Nabokova. 1993